top of page

Privacystatement

Praktijk Simone, gevestigd te Overasselt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75813688, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Simone met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Praktijk Simone verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u aan Praktijk Simone verstrekt via de website, email, telefoon, persoonlijk gesprek en app.  Daarnaast kan Praktijk Simone persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening of doeleinden van Praktijk Simone. 

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Simone persoonsgegevens verwerkt:

 • (Potentiële) cliënten;

 • Bezoekers van Praktijk Simone;

 • Deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Simone;

 • Alle overige personen die contact opnemen met Praktijk Simone of van wie Praktijk Simone gegevens verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens worden verwerkt door Praktijk Simone, Zilverbergweg 7, 6611 HA Overasselt

Praktijk Simone verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals NAW- gegevens, contactgegevens, geboortedatum of andere persoonsgegevens.

 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 • Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Simone, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

 

Doeleinden verwerking

Praktijk Simone verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een psycho-sociale begeleidingsovereenkomst en de facturering voor verrichte werkzaamheden.

 • Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 • een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Het verbeteren van de dienstverlening.

 • Het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijk-simone.nl;

 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 • Het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Rechtsgrond

Praktijk Simone verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een psycho-sociale begeleidingsovereenkomst, waaronder ook het declareren;

 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een begeleidingsdossier bij te houden;

 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers
Praktijk Simone kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Simone persoonsgegevens verwerken. Praktijk Simone sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Simone deelt, met toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Simone deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

Doorgifte buiten de EER
Praktijk Simone geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Bewaren van gegevens
Praktijk Simone bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Simone hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Begeleidingsgegevens: gedurende de begeleidingsperiode. Hierna worden deze verwijderd;

 • (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 • Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 • Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 • Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
Praktijk Simone kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Simone gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Simone te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Simone door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijk-simone.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Simone persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Simone door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijk-simone.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page